Algemene Voorwaarden

Click here for the English version

Klik hier om onze ALGEMENE VOORWAARDEN te downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DILLINGER LAW B.V.

 

 1. Dillinger Law. B.V. (“Dillinger Law”), statutair gevestigd te Amsterdam (kvk nummer 66741785), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Dillinger Law, waaronder mede begrepen gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten, en op alle rechtsbetrekkingen van Dillinger Law met opdrachtgever als gevolg van of in verband met deze opdrachten, ongeacht of deze diensten worden verricht in de hoedanigheid van (proces) advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator, adviseur of anderszins.

 

 1. De algemene voorwaarden van Dillinger Law gelden onder meer ten behoeve van (i) alle praktijkvennootschappen met wie Dillinger Law een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun aandeelhouders en bestuurders (ii) alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn en/of waren voor, of verbonden zijn en/of waren aan of in dienst zijn en/of waren van Dillinger Law en hun erfgenamen.

 

 1. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in samenhang met de schriftelijke opdrachtbevestiging. Bij discrepantie(s) tussen deze algemene voorwaarden en de schriftelijke opdrachtbevestiging, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Dillinger Law is niet verantwoordelijk voor het verlenen van advies of andere diensten buiten de in de schriftelijke opdrachtbevestiging omschreven grenzen van de opdracht.

 

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Opdrachtgever te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Dillinger Law, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Teneinde uw doelstellingen te verwezenlijken is het van groot belang dat u Dillinger Law spoedig en duidelijk op de hoogte stelt omtrent wijzigingen in uw doelstellingen. Wij vertrouwen erop dat u ons onverwijld de informatie verschaft die wij nodig hebben ten behoeve van de uitvoering van uw opdracht. Zodra u op de hoogte bent van wijzigingen in de informatie die u ons reeds heeft verschaft of dat er sprake is van nieuwe gegevens welke gevolgen kunnen hebben voor onze dienstverlening, dan dient u ons hierover onmiddellijk te informeren.

 

 1. Dillinger Law voert de opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit en voor de verwezenlijking van de doelstellingen die u aan ons heeft meegedeeld. Andere personen kunnen geen gebruik maken van in het kader van de uitvoering van de opdracht gegeven juridische adviezen en/of opgestelde stukken, noch zich hierop beroepen, noch kunnen deze worden aangewend voor andere doelstellingen. Derhalve stemt u ermee in dat u onderdelen van de uitgevoerde opdracht niet zult delen met andere personen noch dat u zich daarop zult beroepen voor andere doelstellingen dan die van u.

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Dillinger Law tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Dillinger Law in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Dillinger Law voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

 1. Het kan zijn dat, nadat Dillinger Law de opdracht of onderdelen daarvan heeft uitgevoerd, wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving of de juiste uitleg of toepassing daarvan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging, is Dillinger Law niet verplicht om enig advies te verlenen ten aanzien van dergelijke wijzigingen of de gevolgen daarvan, noch om over te gaan tot herziening, wijziging of nuancering van de uitgevoerde opdracht of onderdelen daarvan die ten tijde van de wijzigingen reeds zijn uitgevoerd.

 

 1. Dillinger Law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Dillinger Law ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden die niet werkzaam zijn bij Dillinger Law, waaronder begrepen doch niet beperkt tot deurwaarders, onderzoekers, (gespecialiseerde) juristen, advocaten van andere kantoren en accountants. De keuze van de door Dillinger Law in te schakelen derden zal, voor zover gebruikelijk of redelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Dillinger Law is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

 1. Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is Dillinger Law verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en hiervoor voor zover nodig bij voorbaat toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever Dillinger Law voor aanspraken van derden jegens Dillinger Law die verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader.

 

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Dillinger Law tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Dillinger Law afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Dillinger Law komt. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Dillinger Law beperkt tot een bedrag ad EUR 25.000,-, dan wel indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan EUR 25.000,- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van EUR 75.000,-. Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde, wordt door Dillinger Law, mede ten behoeve van de aan haar verbonden Stichting Derdengelden, uitgesloten.

 

 1. De opdrachtgever is aan Dillinger Law voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met eventuele verschotten en omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Dillinger Law vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bij het geven van opdracht aan Dillinger Law aanvaardt opdrachtgever dat Dillinger Law haar tarieven kan wijzigen.

 

 1. Declaraties van Dillinger Law worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie te zijn voldaan. Dillinger Law behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande declaraties heeft plaatsgevonden of te beëindigen, indien een declaratie niet binnen dertig dagen na de declaratiedatum is voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Dillinger Law voor schade die daardoor mocht ontstaan. Voorts geldt dat bij gebreke van betaling binnen deze termijn, de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim is en de opdrachtgever aansprakelijk is voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is Dillinger Law gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142).

 

 1. In het geval dat de opdrachtgever een voorschot op de declaratie heeft betaald, is Dillinger Law gerechtigd het voorschot op de declaratie te verrekenen met de openstaande declaratie(s).

 

 1. Aan de opdrachtgever toekomende derdengelden die Dillinger Law onder zich heeft of krijgt, worden alleen verrekend met openstaande declaratie(s) nadat de opdrachtgever ons daartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend, dan wel nadat goedkeuring is verkregen van de daartoe bevoegde beroepsorganisaties.

 

 1. Dillinger Law behoudt zich alle intellectuele- en overige eigendomsrechten, met inbegrip van doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle werken en overige zaken die in verband met de uitvoering van uw opdracht worden ontwikkeld, ontworpen, gegenereerd of gecreëerd, met inbegrip van alle verslagen, schriftelijke adviezen, documenten, gegevens, kennis- en werkdocumenten en alle overige materialen en documenten die u van ons zult ontvangen.
 2. Dillinger Law heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Dillinger Law in behandeling is geweest.

 

 1. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In het geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dillinger Law en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op een gebrek in de prestatie en iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien Dillinger Law daarover niet binnen 14 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Amsterdam, 1 oktober 2016